AGI-KOTKAT RY:N SÄÄNNÖT

   1. NIMI JA KOTIPAIKKA

    Yhdistyksen nimi on Agi-Kotkat ry ja kotipaikka Kotka.

   2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja ylläpitää agilityharrastusta sekä edistää ja tukea jäsenien pyrkimystä saavuttaa agilitykilpailuihin tarvittava osaamistaso. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

    • järjestää jäsenilleen agilityharrastukseen liittyvää opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
    • huolehtii osaltaan agilityharrastustoiminnasta järjestämällä agilitykilpailuja ja –näytöksiä
    • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
    • pitää yhteyttä muihin agilityharrastajiin ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan

    • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
    • järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä maksullisia kursseja ja tilaisuuksia
    • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

  3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe- tai kunniajäseniä. Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö, joka ei ole perhejäsen. Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä valita kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenluetteloon merkitään jäsenen nimi, ammatti ja muut tarpeelliset tiedot.

  4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin ja omaisuuteen.

  5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää vuosikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

  6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi(2) vuotta, alkaen vuosikokouksesta. Vuosittain erovuorossa on puolet jäsenistä. Ensimmäiset erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta valittaessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan, tiedottajan, kalusto- ja tilavastaavan, koulutusvastaavan ja kilpailuvastaavan.

Hallitus voi tarvittaessa valita myös muita toimihenkilöitä ja nimetä alaisuudessaan toimivia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

 8. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

 9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 10. KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

 11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mentäessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 12. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.